Advertisements
  • Категории

  • Архив

За мен

• Доктор на философските науки Философия на културата, политиката , правото и икономиката 2006 г. „Метаморфози на реториката през ХХ век”

• Доктор по: “Изкуствознание и изобразително изкуство 16 .12.1974 г. Тема на дисертационния труд“Художественото слово и неговото възприемане с възпитателна цел”

• Висше образование: Българска филология и История (втора специалност) От: 1963 До: 1967 Великотърновски университет “Св.Св. Кирил и Методий”

• Средно образование: От: 1959 До: 1963 Средно политехническо училище “М.Райкович”гр. Дряново

• Докторантура Художествено слово и театрознание 1969-1974 НАТФИЗ “Кр.Сарафов”София

• Специализация Реторика и сценична реч 1970 Ленинградски държавен институт за театър, музика и кинематография

• Специализация Словашки език и култура (SAS) 1971, 1975, 1980 Университета “Ян Амос Коменски”, Братислава, Словакия

• Квалификация Философия и естетика 1978 Московски държавен университет “М.Ю.Ломоносов”

• Специализация Семиотика и комуникация 1988 -1990 National Institute of Communication – JNU, New Delhi, India

• Специализация Хинди 1989 – 1992 National Directorat of Hindi, New Delhi, India

• Квалификация Президентска реторика 1997 –1998 Texas A&M University and G.Bush Presidential Library, College Station, USA

Месторабота:

• 2008 Софийски университет “Св.Кл.Охридски”, Философски факултет, катедра Реторика професор по реторика

• 1990 –1993 Университета “Джамия Милия Исламия”, Делхи, Индия Гост-професор по българистика

• 1987 –1990 Делхийския университет, Ню Делхи, Индия Гост–професор по Българистика

• 1983 –1987 СУ “Св. Кл.Охридски Доцент по реторика

• 1976 –1982 ” СУ “Св. Кл.Охридски”, Свободен факултет, Катедра “Реторика” Главен асистент по реторика

• 1970 – 1974 Великотърновски университет “Св.св.Кирил и Методий”, гр. Велико Търново Старши асистент по реторика

• 1968 –1970 Великотърновски университет

• “Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново Асистент по художествено слово и ораторско изкуство

• 1967 – 1968 Редакцията на в “Борба”, гр. Велико Търново помощник-редактор

Работа по проекти:

• 1996-1997 “Словесното общуване и демократизацията на обществото” Ръководител

• 1997 –1998 “Президентската реторика” Член на българо-американски колектив с ръководител проф. Мартин Медхарст

• 1999 –2002 “Етнокултурен диалог на Балканите” Ръководител

• 2001 – 2007 Енциклопедичен речник по реторика” Ръководител

• 2001 –2004 “Логико-реторически анализ на

• индийската теория на аргументацията” Член от българо – индийски колектив заедно с проф. С.К.Видж, Делхийски университет и Доц. В.Стефанов, Софийски университет

• 2001 – 2002 “Диалогът в България и между България и Германия за спасяването на българските евреи” Ръководител

Учебна работа:

1. Реторика и литература 30 Българска филология

2. Реторика на ХХ век 30 Славянска филология

3. Реториката в Русия 30 Руска филология

4. Реториката и културният диалог на Балканите 30 Балканистика

5. Дебати 30 Реторика

6. Класическа реторика 45 Реторика

7. Съвременна реторика 30 Реторика

8. Реторика 15+10 Химия

9. Политически език 30 Политически мениджмънт- ФФ

10. Художествено слово 30 + 30 1968-1969 ВТУ “Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново

11. Реторика и художествено слово 45+30 1969-1976 ВТУ “Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново

12. Реторика 30+30 1976-1987 СУ “Св. Кл. Охридски” Български език и литература

Членство в асоциации, съюзи и др. на професионална основа:

1. Българска асоциация по реторика, създадена на 19 април 1995 г., София, председател;

2. International Society for the Study of Argumentation, създадена през 1986 г. в Амстердам, един от основателите, член;

3. International Society of History of Rhetoric (ISHR), член на Управителния съвет, 1997 – 2001, член;

4. National Communication Association, USA, член;

5. World Communication Association, член;

6. International Society of Hearing, член;

7. Съюз на учените, член;

8. Университетски клуб “Жени в науката”, председател;

Членство в редакционни колегии:

1.Лекции по реторика 1978 СУ –България

2.Теоретически и практически проблеми на реториката в социалистическото общество 1982 СУ – България

3.Основи на ораторското изкуство 1986 СУ-България

4.Слово и демокрация 954-90249-1-1 1998 “Човещина”-България

5. India and Bulgaria (Cultural Relationships) 1992 Reliance Publishing House, New Delhi, India

6. Индия в моето сърце 954-90249-2-Х 1997 Полимона, България

7.Индия и съвременният свят 954-8555-69-7 1998 Албатрос, България

8.Етнокултурен диалог на Балканите 954-9865-07-Х 2001 Човещина –БАР България

Членство в научни съвети и др.органи и общности, занимаващи се с оценка и акредитация на научна , учебна и квалификационна дейност:

1.Университетски съвет по научно-изследователската дейност, 1994-2000 г.

2. Университетски съвет по Европеистика 1995-2000 г.

3. Факултетен съвет на Свободния факултет към СУ “Св.Кл.Охривски”, 1976-1999

4. Републиканския съвет на Дружеството за разпространение на научни знания “Г. Кирков”, председател на секцията “Реторика”, 1978- 1987 г.

Списък на публикациите:

І. МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ и СБОРНИЦИ:

1. Метаморфози на реториката през ХХ век, УИ “Св. Кл. Охридски”, София, 2006 г.

2. Александрова, Д., Българите в Израел –монография, Изд.фондация „Човещина”, София, 2006

3. Етнокултурен диалог на Балканите”, Сб. с материалите от Международния семинар в Пловдив, 1999 г. , Съставител и редактор на книгата, Изд. “Човещина” и Българската асоциация по реторика, София, 2001 г., 540 стр. ISBN 954 –9865 –07 –X

4. “Слово и демокрация”, Сб. Съставител и редактор, Изд. “Човещина”, София 1998 г., 274 стр. ISBN 954-90249-1-1

5. “Индия и съвременният свят”, Сб. Съставител и редактор, Изд. “Албатрос”, София 1998 г. , 180 стр. ISBN 954–8555-69-7

6. Христоматия по реторика, ч.І, Изд. “Полимона”, С.1997 г., учебно помагало за студентите по реторика , Съставител и редактор, 528 стр.

7. “Индия в моето сърце”, Сб. Съставител и редактор, Изд. “Човещина”, София, 1997 г., 290 стр. ISBN 954-90249-2-Х

8. “India and Bulgaria” (Cultural Relationships), Reliance Publishing House, New Delhi, 1992, p.

9. “Основи на ораторското изкуство”, Колективен учебник, Университетско издателство “Климент Охридски“, София, 1989 г., 340 стр., от тях . 114 стр. на Д. Александрова;

10. “Беседи по реторика”, Колективен учебник, Университетско издателство “Климент Охридски”, София, 1988 г. стр., от тях … стр. на Д. Александрова;

11. “Учебник по реторика”, съавтор В.Руменчев, Изд. на Института “Г.Димитров”, София, 1987 г., стр.от тях – стр. на Д.Александрова;

12. “Проблеми на реториката”, монография, Изд. “Наука и изкуство”, София,1985 г., 152 стр.

13. “Реториката на древните”, монография, Изд. “Народна просвета”, 1983 г.

14. “Античните извори на реториката”, монография, Университетско издателство, София 1982 г.

15. “Теоретически и практически проблеми на реториката в социалистическото общество”, Сб. Изд. на РС на Дружеството за разпространение на научни знания “Г.Кирков”, София, 1982 г., Съставител и редактор,

16. “Художествено слово и изразително четене”, Сб. Изд на ВТУ “Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 1978 г.

17. “Лекции по реторика”, колективен учебник, Съставител и редактор, Изд. на СУ “Климент Охридски”, София 1980 г. второ издание;

18. “Лекции по реторика”, колективен учебник, Съставител и редактор, Изд. на СУ “Климент Охридски”, София 1978 г. , 340 стр. , от тях 32 стр. от Д.Александрова;

ІІ. СТУДИИ И СТАТИИ

1/ Реторически аспекти на историческия дискурс- сб.70 г. Ст.Танев – юбилеен сборник Шуменски Университет, Шумен, 2006 .

2/ За оратора и неговия учител- в.Труд 14.10.2006г.

3/ Кандидатът на парадокса или за реториката на Беронов – в.Труд 28.09.2006 г

4/ Предизборна реторика – ТV , 01.10.2006 г., предаването „Отзвук” , автор и водещ – Д.Грозданова

5/ Радио интервюта по Радио – Шумен, Радио „Хоризонт” и др. за кандидат-президентската предизборна кампания, 2006 г.

6/ Амстердамската школа по теория на аргументацията – предговор към книгата „Системна теория на аргументацията” от Франс ван Емерен, Роб Гротендорст, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2006.

7/ ”Библиотека Реторика”, кн. №1: автори: Фр. Х. ван Емерен и Роб Гротендорст, „Системна теория на аргументацията”, УИ ”Св.Кл.Охридски”, С.2006 г.,

8/ Agonistics it the political language, Materrrials from the Sixth International Conference on the Theory of argumentsation, Amsterdam, 2006.

9/ Confluence of the wooden, monarchic and democratic language in contemporary Bulgaria, Materials of the 13th Internatinal Conference of ISHR, Los Angeles, 2006.

10/ Проект : Речник по реторика, Авторски колектив, Ръководител – Д. Александрова, със съдействието на Европейската асоциация по комуникация и Националната асоциация по комуникация – САЩ., 2006 – 2007 г.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: